Internwebben


Uppförandekod

Uppdaterad: 2016-08-26 in: Anställd, Arbetsmiljö och hälsa

För att ytterligare fördjupa och förtydliga medarbetares viktiga ansvar för att bidra till ett gott arbetsklimat har Karolinska institutet (KI) sedan våren 2015 en uppförandekod (på engelska: Code of Conduct). Uppförandekoden är beslutad av rektor och har status som regler. Koden tar avstamp i hur vi förväntas bemöta varandra på arbetsplatsen. Som medarbetare räknas samtliga personer som är verksamma vid KI, såväl anställda som personer utan en KI-anställning såsom stipendiater och andra anknutna. 

Beredning, innan beslut, gjordes med dekaner, doktorand­ombudsmannen, Junior Faculty, prefekter, administrativa chefer, fackliga organisationer, Rådet för lika villkor och Arbetsmiljönämnden på KI.

Det övergripande syftet med uppförandekoden är att främja ett gott psykosocialt arbetsklimat, fritt från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Koden klargör på ett tydligt sätt KI:s grundläggande värderingar och vad som förväntas av varje enskild medarbetare.

För nya medarbetare utgör uppförandekoden en bilaga till det undertecknade anställningsavtalet/anknytningsavtalet och behöver därför inte undertecknas separat. Redan etablerade och verksamma medarbetare har undertecknat att de läst koden och är medvetna om sitt ansvar. Dokumenten förvaras på respektive institution/motsvarande.

Till höger i listen finns länkar till två versioner av uppförandekoden (en för nya medarbetare och en för redan verksamma medarbetare) samt Anvisningar till uppförandekod, med kompletterande information om relevanta lagar, förordningar och interna regler som ligger till grund för koden.

På sidan om Lika villkor finns riktlinjer för hur situationer ska hanteras om medarbetare upplever sig diskriminerade eller utsatta för annan kränkande särbehandling i arbetet.

Vid frågor om uppförandekoden, kontakta gärna Margareta Bratt Carlström.

Redaktör: Anne-Marie Windahl