Internwebben


Styrdokument

Strategi 2018 finns nu tillgänglig att ladda ner sin helhet eller som sammanfattning. Strategin beskriver de övergripande målen för KI och de strategier som ska utmynna i konkreta handlingsplaner i alla delar av universitetets verksamhet för att målen ska kunna uppnås.

Aktuellt

Fyllnadsval av dekanus - dags att föreslå kandidater

18 Apr
Nomineringsförsamlingen har vid sammanträde 2016-04-14 beslutat att efterträdare till dekanus för forskning Hans-Gustaf Ljunggren utses genom ett rådgivande fyllnadsval.

Nominera kandidater som prorektor

10 Sep
Regeringen har den 10 september utsett professor Kerstin Tham till ny rektor för Malmö högskola. I och med detta fortsätter rekryteringen av ny prorektor. Konsistoriet har 2015-06-08 beslutat om anvisningar för processen.

Karolinska Institutets årsredovisning 2014

24 Mar
Nu är Karolinska Institutets årsredovisning för 2014 klar och årets resultat visar att KI:s ekonomi är fortsatt stark.

Budgetunderlag inlämnat

06 Mar
Karolinska Institutets budgetunderlag för perioden 2016-2018 har avlämnats till regeringen. Det innehåller förslag till anslagsökningar m.m. samt budget till och med år 2018.
Subscribe to Portalnyheter

Dokument