Internwebben


Regler och riktlinjer A-Ö

Uppdaterad: 2017-05-17 in: Styrdokument
Här hittar du styrdokument som riktlinjer, regler, anvisningar och strategier inom Karolinska Institutet.
  1. Organisation och övergripande frågor 
  2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  3. Utbildning på forskarnivå
  4. Forskning
  5. Information
  6. Ekonomi
  7. Personal / Arbetsmiljö
  8. IT
  9. Lokaler

1. Organisation och övergripande frågor

Anknytningsregler för icke anställda mfl till Karolinska Institutet

Anknytning av icke anställda, blankett

Arbetsordning

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet 

Centrumbildningar vid Karolinska Institutet

Delegationsordning

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Etiska riktlinjer vid internationella samarbeten

Informationssäkerhet, regler

Internationaliseringsstrategi

Intern styrning och kontroll

Klassificeringsstruktur för Karolinska Institutet

Kris- och katastrofplan

Miljö och hållbar utveckling

Motverka mutbrott och annan otillbörlig påverkan

Organisationsplan för Karolinska Institutet

Regler för styrdokument

Strategi 2018

2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning

Examensregler vid Karolinska Institutet

Examensregler t.o.m. 30 juni 2007

Handlingsplan internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Handlingsplan för lika villkor

Krishantering för in- och utresande studenter vid KI

Studieadministrativa regler med Ladok som systemstöd

Tillgodoräknandeordning

Uppdragsutbildning

Fler riktlinjer och styrdokument för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

3. Utbildning på forskarnivå

Regler för utbildning på forskarnivå vid KI

Samtliga allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap

Antagningsordning till utbildning på forskarnivå

Blanketter och dokument som rör forskarutbildning

Allmän information om forskarutbildning

Examensregler vid Karolinska Institutet

Studieadministrativa regler med Ladok som systemstöd

Indragning av resurser för doktorand

Fler riktlinjer och styrdokument för utbildning på forskarnivå.

4. Forskning

Akademiskt ledarskap på forskargruppnivå

Användning av anestesigaser; Riktlinjer - kontakta FA, 08-524 800 00

Användning av försöksdjur; Statistisk redovisning - kontakta veterinärenheten, 08-524 800 00

Djurförsöksetisk ansökan

Djurförsök i forskning vid KI

Donationer, mottagande av

Etiska riktlinjer vid mottagande av uppdrag och anslag som kan rubba allmänhetens förtroende

Forskningsregister, hantering av

Försöksdjursallergi, policy avseende förebyggande

God medicinsk forskning (Riktlinjer utarbetade av MFR 1996, tillämpas vid KI)

Open access-policy

Oredlighet i forskning, handläggningsordning för ärenden 

Planering, genomförande och dokumentering av klinisk och epidemiologisk forskning

Planering, genomförande och dokumentering av experimentell forskning

Professor emeritus

Publiceringsetiska riktlinjer

Tillträde till djuravdelning vid Karolinska Institutet

Rekommendationer för Karolinska Institutets samverkan med näringslivet

Utbildningskrav för djurförsök

5. Information/kommunikation

E-postsignatur

Grafiska regler

Sociala medier, riktlinjer

Varumärkesplattform

Riktlinjer för KI:s webbplatser

6. Ekonomi

Betalkort

Ekonomihandboken

Full kostnadstäckning

Inköpshandboken

Internhyressystem

Konteringsguide representation 

Upphandlingsregler

Resereglemente

7. Personal /Arbetsmiljö

Adjungerad lärare, tidsbegränsad anställning

Anställningsordning

Anvisningar till anställningsordningen

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetstidsavtal för lärare vid KI

Beskrivning av chef vid KI

Bisysslor

Diskriminering

Distansarbete

Ersättningar/bidrag till icke anställda

Ersättning för övergripande KI-uppdrag

Ersättningsformer för arbete vid KI

Institutionsråd

Intyg vid sjukdom

Jävsregler

Kollektivavtal, lokala och centrala

Kränkande särbehandling

Ledarskap

Lika villkor, handlingsplan

Lönen som styrmedel

Medarbetarskap

Medarbetarsamtal vid KI

Postdoktor, tidsbegränsad anställning

Praktiktjänstgöring för personer med utländsk bakgrund

Prefektrekrytering, regler och anvisningar

Regler och riktlinjer huvudanställning vid KI

Regler organisationsstruktur vid KI

Rehabilitering

Representation

Resereglemente

Samverkansavtal, lokalt

Stipendieregler

TA-medel vid tidig omställning mm

Telekommunikation

Timersättning vid tillfällig anställning

Trakasserier, sexuella och andra

Trygghetsavtalet

Uppförandekod

Undervisningsarvode för externa lärare

VASA – särskilt villkorsavtal för statliga anställningar

Villkorsavtal

Villkorsavtal - T

Villkorsavtal, lokalt

Övertalighet

8. IT

Anvisningar för datoranvändning vid KI

Ansvarsförbindelse

E-postsignatur

Informationssäkerhet, riktlinjer och regler

9. Lokaler

Redaktör: Johan Arnell